Huwelijkse goederen

In een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden ontstaat er van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. Ook indien er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, kan er sprake zijn van gemeenschappelijke zaken. Wanneer u gaat scheiden wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden. In geval van een echtscheiding dienen uw eigendommen verdeeld te worden. De echtgenoten hebben een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap. Dit betekent dat de bezittingen en schulden bij helfte gedeeld dienen te worden. Dit geldt alleen niet indien de goederen zijn verkregen middels een gift of een nalatenschap waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. In het algemeen krijgt ieder de helft, maar er kan ook grondslag zijn waardoor daar een uitzondering op gemaakt moet worden (andere verdelingsleutel).

Bij een boedelverdeling kan gedacht worden aan een verdeling van de inboedel, maar ook aan de verdeling van de gezamenlijke woning, hypothecaire geldlening, auto, bankrekeningen, vakantiehuisjes, aandelen en opties. Bij een verdeling dient ook een regeling getroffen te worden ten aanzien van de in de huwelijksgemeenschap vallende schulden.

We zullen voor u trachten na te gaan wat er in uw huwelijksgemeenschap valt en op welke wijze u de zaken uit uw gemeenschap wenst te verdelen. Ons kantoor kan u hierbij op een deskundige wijze bijstaan.

Sinds 1 januari 2012 is het wetsvoorstel 28867 (wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) in werking getreden. Voor echtscheidingsprocedures die voor 1 januari 2012 aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank geldt dat de gemeenschap van rechtswege ontbonden wordt door het eindigen van het huwelijk. Sinds de inwerkingtreding van de wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen wordt de gemeenschap al eerder ontbonden, namelijk op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Alleen als het echtscheidingsverzoek niet meer tot een echtscheiding kan leiden, herleven van rechtswege alle gevolgen van de gemeenschap alsof er geen verzoek was ingediend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de echtscheidingsprocedure wordt ingetrokken of als de uitspraak van de rechtbank waarin de echtscheiding is uitgesproken niet wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor echtscheidingen die na 1 januari 2012 bij de rechtbank aanhangig zijn gemaakt geldt dat de ontbinding alleen aan derden die niet op de hoogte van de echtscheidingsprocedure waren, kan worden tegengeworpen als het echtscheidingsverzoek is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.