Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van De Kaste Legal B.V.

 

 • Algemeen

 

 1. De Kaste Legal B.V. (hierna: “De Kaste Legal”) is de handelsnaam van De Kaste Legal B.V. sta-tutair gevestigd te Amersfoort.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan De Kaste Legal en op alle werkzaamheden die door De Kaste Legal worden verricht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden. Hieronder worden mede begre-pen de algemene (inkoop) voorwaarden van opdrachtgevers. Door het aangaan van een over-eenkomst of opdracht aanvaardt opdrachtgever onvoorwaardelijk dat deze voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten en doet opdrachtgever, voor zover relevant, afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

 

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door De Kaste Legal, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door be-paalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer perso-nen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 2. De uit de opdracht voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Opdrachtgever is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door De Kaste Legal verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan De Kaste Legal. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan De Kaste Legal verstrekte gegevens en informatie. Elke (vervolg)opdracht geldt uitsluitend als aanvaard indien een schriftelijke opdrachtbevestiging aan opdrachtgever door De Kaste Legal zonder voorbehoud en getekend voor akkoord retour is ont-vangen en daarenboven mogelijke griffierechten of voorschotnota’s tijdig en volledig zijn voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk-heid beperkt zijn tot de uitkering waarop de door De Kaste Legal gesloten beroepsaanspra-kelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Kaste Legal onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

 

 1. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan per-sonen of zaken wordt toegebracht, waarvoor De Kaste Legal aansprakelijkheid draagt zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot uitkering, waarop de door De Kaste Legal gesloten aanspra-kelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeer-derd met het eigen risico dat De Kaste Legal onder genoemde verzekeringen draagt. Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de (gecumuleerde) aansprakelijk-heid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door cliënt of een derde aan De Kaste Legal is betaald.

 

 1. De Kaste Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of be-drijfsschade.

 

 1. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan De Kaste Legal gegeven opdrachten de bevoegdheid van De Kaste Legal in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van De Kaste Legal voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingescha-kelde personen is uitgesloten.

 

 1. Alle voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ie-der geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten, waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Kaste Legal aansprakelijk is.

 

 • Honorarium

 

 1. De Kaste Legal brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in be-ginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en aan de zaak bestede tijd, alsmede gemaakte kosten. De Kaste Legal heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De Kaste Legal is steeds gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot op het honorarium in rekening te brengen.

 

 1. Zolang een aan de opdrachtgever in rekening gebracht voorschot niet is betaald dan wel openstaande facturen van opdrachtgever niet zijn voldaan, is De Kaste Legal gerechtigd al haar dienstverlening op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit is te-vens van toepassing op facturen die betrekking hebben op eerder verstrekte opdrachten. Bij aanvraag van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand is voorgaande onverkort van toe-passing. Opdrachtgever is voorts gehouden de gegevens die zijn benodigd voor deze aanvraag volledig en tijdig te verstrekken, bij gebreke waarvan De Kaste Legal eveneens gerechtigd is de aanvaarde werkzaamheden op te schorten. Indien als gevolg van niet-tijdige of onvolledige toezending van gegevens die benodigd zijn voor de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand hierop geen recht bestaat, is opdrachtgever gehouden aan De Kaste Legal het gehanteerde uurtarief als aangegeven onder artikel 11 te voldoen voor de verrichte werkzaamheden. Dit is uitdrukkelijk eveneens van toepassing indien door De Kaste Legal is verzocht om gegevens met betrekking tot een verzoek om peiljaarverlegging of met betrekking tot een procedure gericht tegen een vaststelling naar aanleiding van de aanvraag van door de overheid gefinan-cierde rechtsbijstand, en indien deze gegevens niet tijdig en / of niet volledig worden geleverd door opdrachtgever. Indien een aanvraag voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen is De Kaste Legal gerechtigd alle werkzaamheden per direct te beëindigen, tenzij opdrachtgever de opdracht per ommegaande aanvaardt op basis van het onder artikel 11 genoemde honorarium en opdrachtgever binnen 7 dagen een door De Kaste Legal toe-gezonden voorschotnota heeft voldaan. In laatstgenoemde geval worden de werkzaamheden opgeschort totdat deze voorschotnota is voldaan. Bij niet-tijdige betaling van genoemde nota worden alle werkzaamheden na het verstrijken van een termijn van 7 dagen beëindigd.

 

 1. Opdrachtgever machtigt De Kaste Legal bij aanvaarding van een opdracht tot automatische incassering van verschuldigde griffierechten, eigen bijdragen en mogelijke bijkomende kosten die zijn gemaakt in verband met een door opdrachtgever te voeren procedure van de bank – of girorekening van opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever draagt voorts zorg tijdige en schriftelijke opgave van contactgegevens waar-onder, maar niet uitsluitend, woon – of verblijfadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). De Kaste Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste adressering, postbezorging of anderszins als gevolg van onjuiste, niet-tijdige of onvolledige opgave van contactgegevens.

 

 1. Bij aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand geldt het volgende. Opdrachtgever wordt ge-acht bij het verstrekken van de opdracht:
 • ermee bekend te zijn dat de Raad voor Rechtsbijstand informatie inwint bij de Belastingdienst en bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of bij de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV);
 • ermee bekend te zijn dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliënten administratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
 • ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging;
 • dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt;
 • ermee bekend te zijn dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De resultaats-beoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken.
 • ermee bekend en akkoord te zijn dat een vergoeding in de proceskosten die door de wederpartij wordt betaald uitsluitend ten gunste komt van De Kaste Legal. Dit is slechts anders indien alle nota’s inzake werkzaamheden op basis van het uurtarief als weergegeven onder artikel 11 volledig zijn voldaan door opdrachtgever, en er geen sprake is van werkzaamheden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.
 1. De Kaste Legal heeft het recht door de opdrachtgever betaalde voorschotten te verreke-nen met openstaande declaraties, ongeacht in welke zaak enig voorschot is betaald en/of ongeacht in welke zaak een declaratie ten laste van de opdrachtgever open staat.

 

 1. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na declaratiedatum te geschieden, tenzij anders wordt overeengekomen en deze afspraak schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd, en in geval van enige tekortkoming door opdrachtgever onverwijld. Een in rekening gebracht voorschot dient binnen een termijn van 7 dagen na dagtekening te zijn betaald, tenzij anders wordt overeengekomen en deze afspraak schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd, en in geval van enige tekortkoming door opdrachtgever onverwijld.
 1. Na het verstrijken van de hierboven genoemde datum is opdrachtgever zonder aanmaning of ingebrekestelling de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door De Kaste Legal moeten worden gemaakt ter invordering van haar declaraties komen voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen een forfaitair bedrag van 15% van het te incasseren bedrag, onverminderd de bevoegdheid van De Kaste Legal om de werkelijke kosten te berekenen.

 

 1. Klachten en geschillen opdrachten Advocatuur

 

 1. De Kaste Legal neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Door het aangaan van een overeenkomst met De Kaste Legal aanvaardt de opdrachtgever ook de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 2. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,–. Opdrachtgever kan hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur indien opdrachtgever uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 1. De Kaste Legal kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillen-commissie Advocatuur.
 1. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter. Voor consumenten geldt echter dat zij gerechtigd zijn om binnen één maand, nadat De Kaste Legal zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, schriftelijk aan De Kaste Legal kenbaar te maken dat zij voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiezen.
 1. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur dient de klacht in een klachtprocedure door De Kaste Legal te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld. Hiertoe is een kantoorklachtenreglement opgesteld dat voor de opdrachtgever ter inzage ligt.

 

 1. De opdrachtgever dient zijn klacht aan De Kaste Legal voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 1. De Kaste Legal zal een oplossing voor het gerezen probleem binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Mocht de klacht binnen vier weken niet en/of niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 1. De opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van De Kaste Legal indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 2. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillen-commissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillen-commissie. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd via sgc.nl of bij: Geschillencommissie Advocatuur Postbus 90600 2509 LP Den Haag (tel: 070 -3105310)

 

 1. Overige

 

 1. Verstrekte opdrachten worden door De Kaste Legal uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

 1. Niet alleen De Kaste Legal, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een be-roep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers van De Kaste Legal met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van De Kaste Legal hebben verlaten.
 2. Op de rechtsverhouding tussen De Kaste Legal en haar cliënten is het Nederlands recht van toepassing. Alleen de bevoegde rechter te Utrecht – met uitzondering van de gevallen waarin de hierboven vermelde geschillenregeling van toepassing is – is bevoegd van enig geschil tussen De Kaste Legal en opdrachtgever kennis te nemen.

De Kaste Legal BV hanteert het volgende privacystatement (download in pdf)

Privacystatement De Kaste Legal BV

Op familierecht zaken is de gedragsorde voor advocaten in het personen – en familierecht van toepassing (download in pdf)

Gedragscode voor advocaten in het personen