Strafrecht

uitnodiging OM zitting

Strafrecht

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Ook is vastgelegd hoe mag worden gereageerd als iemand de regels overtreedt.

Voorbeelden van strafbare feiten zijn: diefstal, verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte, bedrog, belediging, bedreiging, drugszaken (wietkwekerij, hennep, hard drugs), zedendelicten (ontucht, verkrachting), deelneming aan een criminele organisatie en economische delicten.

U komt in aanraking met het strafrecht wanneer u een dagvaarding, transactievoorstel, strafbeschikking, of een uitnodiging voor een TOM-zitting ontvangt. Dit gaat vaak samen met een beslaglegging, een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of een vordering tot het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde partij.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan contact op. Wij staan u graag bij in uw procedure.

Wat is een OM zitting?

Een OM-zitting is een zitting waarbij een verdachte van een misdrijf wordt uitgenodigd om te verschijnen bij het Openbaar Ministerie om de verdenking te bespreken. De verdachte wordt schriftelijk uitgenodigd voor een dergelijke zitting. In de uitnodigingsbrief geeft de Officier van Justitie aan dat hij voornemens is een strafbeschikking uit te vaardigen, en dat hij dat voornemen met de verdachte wil bespreken. Meestal wordt verder aangegeven dat als de verdachte voldoet aan de opgelegde sanctie hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Een (voorgestelde) sanctie kan bijvoorbeeld zijn het aanbieden van een werkstraf of een leertraject of uit de betaling van de schade aan het slachtoffer. Het OM kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan 6 jaar.  Bij de OTP (minderjarigen) geldt een maximale taakstraf van 60 uren. Als de officier van justitie eigenlijk vindt dat een hogere straf moet worden opgelegd, dan zal hij de zaak alsnog aan de strafrechter moeten voorleggen. Hij zal u dan niet uitnodigen voor een OTP/TOM-zitting.

Bij meerderjarige verdachten heeft men het over een TOM-zitting (dit staat voor ‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’). Bij minderjarige verdachten heet deze zitting een OTP-zitting(dit staat voor ‘Oproep Ten Parkette’).

Het afwijkende aan een OM zitting ten opzichte van een reguliere strafzitting is dat er geen rechter aan te pas komt. Dit heeft voor het OM als voordeel dat er voor een groot aantal veel voorkomende strafbare feiten de zaak snel kan worden afgedaan. Dat is echter niet noodzakelijk gunstig voor de verdachte. Het Openbaar Ministerie  is de enige instantie in Nederland belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, maar kan deze via een OM zitting ook afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank, als de beschikking wordt geaccepteerd door de verdachte. Aangezien een verdachte in de meeste gevallen geen juridische achtergrond heeft kan het zijn dat deze moeilijk kan overzien of het accepteren van een voorstel wel gunstig is, ook gezien de gevolgen voor bijvoorbeeld toekomstig werk (strafblad), of de kans op vrijspraak als een verdachte wel een behandeling ter zitting krijgt bij een rechter. Het is daarom altijd verstandig een advocaat te raadplegen. Wilt u contact met een advocaat? Kijk dan op de contactpagina van deze website.

Hoe verloopt een OM zitting?

Tijdens een OM zitting wordt de verdenking besproken en krijgt u een strafvoorstel. U voert het gesprek met een officier van justitie of een parketsecretaris. Het OM kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan 6 jaar.  Bij de OTP (minderjarigen) geldt een maximale taakstraf van 60 uren.

Hoe verloopt een TOM- en OTP-zitting?

Bij de TOM- en OTP-zittingen (minderjarigen) gaat het om verdachten die verdacht worden van het plegen van een klein vergrijp. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld openlijke geweldpleging, eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, diefstal, bedreiging, vandalisme met geringe schade of belediging van een ambtenaar in functie. Ook andere zaken kunnen geschikt zijn voor een OM zitting.

Nadat de politie het onderzoek naar het strafbare feit heeft afgerond, stuurt de politie het strafdossier (vaak ‘zaaksdossier’ genoemd) naar de officier van justitie. De officier van justitie kan dan bij lichtere strafbare feiten besluiten om u in aanmerking te laten komen voor een Taakstrafzitting Openbaar Ministerie (TOM). of, als u minderjarig bent, een Oproep Ten Parkette (OTP). U krijgt namens de officier van justitie van de parketsecretaris een uitnodiging om te verschijnen op de TOM-zitting. U mag zich tijdens de TOM-zitting net als bij een normale zitting laten bijstaan door een advocaat. Net als bij een gewone zitting is dit geen verplichting.

Uitnodiging (oproeping) voor een TOM-zitting

Als u een advocaat wilt inschakelen, moet u wel zelf actie ondernemen. Uw advocaat wordt namelijk niet automatisch op de hoogte gesteld van uw TOM-zitting. In de uitnodiging van de parketsecretaris staat het parketnummer vermeld. Met dit parketnummer kan uw advocaat zich namens u bij het parket aanmelden en als uw advocaat en een kopie van het dossier opvragen. Aan de hand van dit dossier kunt u dan de kansen en mogelijkheden van uw zaak bespreken. In de uitnodiging staat verder duidelijk vermeld waar en wanneer u moet verschijnen. Ook staat in de uitnodiging omschreven van welk strafbaar feit u wordt verdacht.

Op de dag van de TOM-zitting

In sommige arrondissementen vinden de TOM/OTP-zittingen plaats in de rechtbank, in andere arrondissementen moet u op het parket zelf te verschijnen.Op de dag van de TOM-zitting meldt u zich bij de portier van het arrondissementsparket of het gerechtsgebouw. De portier zal u vervolgens vertellen waar u moet zijn.Eenmaal binnen kunt u zich melden bij de bode. De bode zal dan noteren dat u aanwezig bent. In sommige arrondissementen  vindt er voorafgaand aan de TOM-zitting nog een gesprek plaats met een medewerker van de reclassering. Dit gesprek vindt dan plaats in de rechtbank. In andere arrondissementen is het gebruikelijk dat een medewerker van de reclassering voorafgaand aan de zitting contact met u opneemt.

Vindt de TOM-zitting plaats in het gerechtsgebouw dan zal de bode de zaak uitroepen. Houdt u er rekening mee dat zeker op het einde van de dag de TOM-zittingen uit kunnen lopen. Het kan dus zijn dat u (even) moet wachten. De TOM-zitting is een besloten aangelegenheid. De TOM-zittingen zijn niet open voor publiek en belangstellenden. De officier van justitie wordt tijdens een TOM-zitting vaak vertegenwoordigd door een parketsecretaris.

Naast de parketsecretaris zit de griffier. De griffier maakt aantekeningen van de zitting en werkt ze na de zitting uit. De parketsecretaris zal uw persoonsgegevens verifiëren en met u de zaak bespreken en zal u een voorstel doen.Neem altijd een legitimatiebewijs mee naar de TOM-zitting.

Het voorstel van het OM

Tijdens een TOM/OTP-zitting kan u een van de volgende voorstellen gedaan worden:

  • Een (voorwaardelijke) taakstraf en/of leerstraf (maximaal 120 uur).
  • Het betalen van een geldsom (via acceptgiro of direct contact of via pin).
  • Het vergoeden van de eventuele schade.
  • Het seponeren onder bepaalde voorwaarde(n).
  • Een combinatie van deze voorwaarden.

Wordt de zaak door de parketsecretaris geseponeerd, dan betekent dit dat hij de zaak als het ware terzijde legt zonder oplegging van een verdere sanctie (taakstraf- en of leerstraf etc.) Wel kan de parketsecretaris een sepot aan bepaalde voorwaarden verbinden. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de voorwaarde dat u zich binnen een proeftijd van twee jaren niet schuldig mag maken aan een strafbaar feit.

Als u akkoord gaat met het voorstel en u voldoet aan de voorwaarden, dan wordt uw zaak niet meer aan een rechter voorgelegd. De voorstellen van de parketsecretaris kunnen gunstiger zijn dan de straf die de officier van justitie zal eisen als het wel op een zitting voor de strafrechter aankomt, maar dit is zeker niet altijd zo. Daarnaast mist u de kans op vrijspraak als uw zaak wel door een rechter wordt behandeld.

Als u de voorwaarden niet nakomt, bijvoorbeeld indien u de acceptgiro niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, of als u de taak- of leerstraf niet of niet naar behoren uitvoert. dan kan de officier van justitie u alsnog dagvaarden en komt uw zaak alsnog voor de rechter.

OTP-zitting

Een OTP-zitting verloopt eigenlijk exact hetzelfde als een TOM-zitting. Een belangrijk verschil is wel dat de Raad voor de Kinderbescherming een adviesrapport uitbrengt dat wordt opgesteld nadat met de minderjarige en zijn ouders/verzorgers en eventuele informanten (leraar, mentor, begeleider etc.) is gesproken. De Raad voor de Kinderbescherming geeft in het rapport ook een strafadvies. Als voorwaarde bij de OTP kan de zogenaamde ‘maatregel Hulp en Steun’ worden opgelegd.

Deze maatregel duurt maximaal 2 jaar en bestaat uit gesprekjes tussen de minderjarige en zijn begeleider. De begeleiding is gericht op het oplossen van concrete problemen in de directe leefomgeving (thuis, school, vrije tijd etc.). Hierover worden dan afspraken gemaakt waar de minderiarige zich aan moet houden. De jongere wordt gecontroleerd en min of meer onder toezicht gehouden.

De ouders van de minderjarige mogen bij de OTP-zitting aanwezig zijn en worden hiertoe ook uitgenodigd. Bij de OTP-zitting mag het OM maximaal een taak/werkstraf voorstellen voor de duur van 60 uur. Minderjarige verdachten hebben vaak recht op kosteloze rechtsbijstand. Als er op de OTP-zitting een taakstraf van meer dan 20 uren wordt aangeboden of een geldsom vanaf 115 euro wordt voorgesteld, krijgt de minderjarige verdachte automatisch een advocaat toegewezen.

Om zitting en strafblad

Als u tijdens een OM zitting een transactie of straf accepteert wordt dit genoteerd in de Justitiële documentatie (strafblad). Dat gebeurt ook als de Officier van Justitie een strafbeschikking neemt.

Dat u geen strafblad krijgt als u een voorstel tijdens een OM zitting accepteert is dus een misvatting. Het kan dan ook zeer nadelig zijn om een voorstel van de officier van justitie te accepteren. Een strafblad kan een belemmering zijn voor bepaalde banen, als een toekomstige werkgever verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In de oproepingsbrief wordt over het algemeen slechts opgenomen dat het accepteren van een voorstel ertoe leidt dat u niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Dat u in de toekomst daarvan last kunt krijgen – het accepteren van een straf kan worden gezien als erkenning van schuld – wordt daarbij niet vermeld. Verder is het niet zo dat u per definitie een hogere straf of boete zou krijgen als u de zaak toch door de rechter laat beoordelen.

Raadpleeg daarom altijd een advocaat voordat u een voorstel accepteert.

 

Zie voor meer informatie ook www.om-zitting.com